Klachtenprocedure.

Bij klachten kunt u zich richten tot Natural-Dogs door te mailen naar info@natural-dogs.nl. De klacht wordt binnen de vastgestelde termijn van vier weken afgehandeld. Als er langere tijd nodig is om onderzoek te doen wordt de cursist of koper hiervan binnen deze termijn op de hoogte gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht. Bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer Natural-Dogs verwacht uitsluitsel te kunnen geven. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op https://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Garantie en conformiteit:

Natural-Dogs staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Een door Natural-Dogs, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand. De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Natural-Dogs deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Natural-Dogs. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan Natural-Dogs schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. Indien klachten van de afnemer door Natural-Dogs gegrond worden bevonden, zal Natural-Dogs naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Natural-Dogs en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Natural-Dogs) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Natural-Dogs gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Natural-Dogs voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Natural-Dogs is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van het transport.

Deze garantie geldt niet indien:

  • En zolang de afnemer jegens Natural-Dogs in gebreke is.
  • De afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken.
  • De geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Natural-Dogs en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
  • Voor geleverde goederen die afgeprijsd zijn.
Logo Natural-Dogs

Contactinfo:

De Tulp 9
4631AJ, Hoogerheide
Telnr. +31612952566
Email: info@natural-dogs.nl

Bank: NL91KNAB0255471726
BTW nr. NL856668308B01
KVK nr. 66709717

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00