Gevestigd in:

De Tulp 9

4631 AJ te Hoogerheide

Mailadres: info@natural-dogs.nl

Website: www.natural-dogs.nl

KVK nummer: 66709717

BTW nummer: NL856668308B01

Inschrijving- en betalingsvoorwaarden:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van Natural-Dogs. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door Natural-Dogs.

Algemene regels m.b.t. de trainingen

  • Les nemen bij Natural-Dogs betekent op een positieve, diervriendelijke manier omgaan met uw hond. Derhalve is het gebruik van correctiemateriaal en het toedienen van lichamelijke correcties niet toegestaan. In het algemeen wordt straffen vermeden.
  • Op en rondom het terrein waar we oefenen verzoeken wij u de eventuele uitwerpselen van uw hond op te ruimen.
  • Mocht uw hond ziek zijn, wilt u dit dan z.s.m. telefonisch melden. Ook bij twijfel graag een telefoontje. Uw gemiste les kunt u (na overleg) inhalen.
  • Loopse teven mogen alleen deelnemen aan privélessen.
  • Indien u verhinderd bent aan een les deel te nemen, verzoeken wij u vriendelijk dit z.s.m. door te geven, uiterlijk 24 uur voor aanvang van de betreffende les.
  • Natural-Dogs is niet aansprakelijk voor welke schade en/of letsel, opgelopen voor, tijdens en na afloop van de lessen. De trainingen geschieden geheel voor eigen risico van de cursist.

Totstandkoming overeenkomst webshop.

Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
De koopovereenkomst is tot stand gekomen zodra wij de levering bevestigen of de producten leveren. Het product wordt volgens onze leveringsvoorwaarden naar u verzonden.

Natural-Dogs behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

De prijs en betaling

Prijzen op het tijdstip van bestelling van product of dienst zijn geldig, tenzij wettelijke maatregelen verhoging noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 9% of 21% BTW en exclusief verzendkosten.

De betaling dient ontvangen te zijn alvorens er aan de bestelling of verzending wordt begonnen.
De verzendkosten hangen af van het aantal bestelde artikelen en of dit brievenbuspost is of pakketpost. Indien een levering vanwege logistieke of technische redenen in meerdere zendingen plaatsvindt, worden de verzendkosten slechts één keer berekend.

Leverings voorwaarden

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
Nadat Natural-Dogs uw betaling heeft ontvangen, wordt uw bestelling, naar u verstuurd.
Vanaf het moment dat u de bestelling betaalt, duurt het maximaal 5 werkdagen voordat uw bestelling wordt verzonden.
Indien producten niet voorradig zijn kan het langer duren. Wanneer Natural-Dogs niet binnen 30 dagen kan leveren, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en kan er ofwel gezamenlijk een nieuwe levertijd overeen worden gekomen ofwel kan de overeenkomst ontbonden worden. Uw betaling wordt dan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen, aan u terugbetaald.
De goederen worden verzonden in uw opdracht en voor uw rekening. Natural-Dogs besteedt de verzendingen uit aan een Nederlandse vervoerder. De goederen worden verzonden onder verantwoordelijkheid en op risico van Natural-Dogs.

Bedenktijd of retourneren:

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Natural-Dogs geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@natural-dogs.nl, of via de retourpagina. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. Op producten die u via deze webwinkel koopt die op maat volgens de door u ingevoerde specificatie gemaakt worden is het herroepingsrecht dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen en DVD’s waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Garantie en conformiteit:

Natural-Dogs staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Een door Natural-Dogs, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Natural-Dogs deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Natural-Dogs. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan Natural-Dogs schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
Indien klachten van de afnemer door Natural-Dogs gegrond worden bevonden, zal Natural-Dogs naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Natural-Dogs en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Natural-Dogs) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Natural-Dogs gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Natural-Dogs voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
Natural-Dogs is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van het transport.
Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Natural-Dogs in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Natural-Dogs en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen; E) voor geleverde goederen die afgeprijsd zijn;

Aanbiedingen:

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Natural-Dogs zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
Mondelinge toezeggingen verbinden Natural-Dogs slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
Aanbiedingen van Natural-Dogs gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
Natural-Dogs kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Overeenkomst:

Een overeenkomst tussen Natural-Dogs en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Natural-Dogs op haalbaarheid is beoordeeld. Natural-Dogs behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
Natural-Dogs behoudt zich het recht deelname aan lessen, workshops, seminars, cursussen en opleidingen zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren als de deelnemer zich in strijd met de overeenkomst gedraagt. Dit geldt met name als hij/zij het doel van de gebeurtenis of andere deelnemers in gevaar brengt.

Annuleren van deelname aan activiteiten:

Indien een deelnemer zijn deelname aan lessen, workshops, seminars en lezingen wenst te annuleren, behoudt Natural-Dogs zich het recht volgende annulering voorwaarden toe te passen:
Indien schriftelijke annuleringsverzoek wordt ontvangen, tot 4 maanden voor de aanvang van workshop, seminar of lezing, zal Natural-Dogs 100% van het reeds betaalde bedrag terug storten.
Indien schriftelijke annuleringsverzoek wordt ontvangen, na 4 maanden en tot 1 maand voor de aanvang van workshop, seminar of lezing, zal Natural- Dogs 50% van het reeds betaalde bedrag terug storten. Indien schriftelijke annuleringsverzoek wordt ontvangen, 1 maand of minder voor de aanvang van workshop, seminar of lezing, zal Natural-Dogs 0% van het reeds betaalde bedrag terug storten.
Annulering van groepslessen en individuele lessen of consultaties dient schriftelijk te gebeuren. Natural-Dogs behoudt zich het recht groepslessen en individuele lessen of consultaties te factureren of niet terug te betalen indien de deelnemer zijn deelname niet annuleert tot 24 uur voor de aanvang van de les. Annulering van activiteiten waarvoor de deelnemer een contract met Natural-Dogs heeft ondertekend, dient te gebeuren volgens de specideke overeenkomst binnen dit contract. De annuleringsvoorwaarden zijn geldig die binnen dit contract zijn bepaald.

Afbeeldingen en specificaties:

Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Natural-Dogs gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Alle afbeeldingen van mensen en honden op de internetsite zijn met toestemming geplaatst.

Overmacht:

Natural-Dogs is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Natural-Dogs alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
Natural-Dogs behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Natural- Dogs gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
Indien Natural-Dogs bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Aansprakelijkheid:

Natural-Dogs is niet aansprakelijk voor schade van de klant of derden, onder welke vorm ook, ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten.

Eigendomsvoorbehoud:

Eigendom van alle door Natural-Dogs aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Natural-Dogs zolang de afnemer de vorderingen van Natural-Dogs uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Natural-Dogs wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW. De door Natural-Dogs geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Natural-Dogs of een door Natural-Dogs aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Natural-Dogs haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Natural-Dogs zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Klachten:

Bij klachten kunt u zich richten tot Natural-Dogs door te mailen naar info@natural-dogs.nl.
De klacht wordt binnen de vastgestelde termijn van vier weken afgehandeld. Als er langere tijd nodig is om onderzoek te doen wordt de cursist of koper hiervan binnen deze termijn op de hoogte gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht. Bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer Natural-Dogs verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Gegevensbeheer:

Indien u een bestelling plaatst bij Natural-Dogs, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Natural-Dogs . Natural-Dogs houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
Natural-Dogs respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
Natural-Dogs maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Copyright:

Niets van deze website mag zonder toestemming van Natural-Dogs vermenigvuldigd of gekopieerd worden.